વાત-વાયુ સમસ્યા અને ઘરેલુ ઉપચાર

vat-pitt-kaf

પક્ષાધાત, કંપવાત, બાળલકવો, રાંઝણ, કમરનો દુઃખાવો, સાંધા દુઃખવા કે જકડાઇ જવા, આમવાત, વંધ્યત્વ, કસુવાવડ, શીધ્રસ્ખલન, અડદિયો વા, સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલાઇટીસ, વિશ્વાચી (હાથમા થતો રાંઝણ જેવો દુઃખાવો), અવબાહુક (ફ્રોઝન શોલ્ડર), શરીરમા સોય ભોંકાતી હોય તેવી વેદના થવી, વાત કંટક (પગની એડીમાં કાંટો ભોંકાતો હોય તેવી વેદના થવી), અટકી અટકીને પેશાબ થવો, વાયુ ઉપર ચડવો, વધુ પડતા ઓડકાર આવવા, પેટમાં આફરો થવો, અનિદ્રા, શરીરના કોઇપણ ભગમાં ઝણઝણાટી થવી, કાનમા બહેરાશ, દુઃખાવો કે અવાજ આવ્યા કરવો, ચામડી લૂખી અને બરછટ થઇ જવી આ બધા રોગોમાં વાયુની પ્રબળતા હોય છે.

Read More